• Polityka prywatności ważna do 5.10.2021r

I. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego takakarma.waw.pl jest skierowana do Klientów Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Klienta oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Klienta niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień.

2. Regulamin Sklepu Internetowego jest dostępny pod następującym adresem: http://takakarma.waw.pl/news/n/67/Regulamin .

3. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba, że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.

4. Administratorem danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., , poz. 922 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Sprzedawca, tj. Rwysz Robert Wyszogrodzki z siedzibą w Warszawie, adres: 03-284 Warszawa, Zaciszańska 14 m 8, , o numerze REGON 141561226, o numerze NIP 5241112157; e-mail: sklep@takakarma.waw.pl; telefon: 507145112.

II. Zbierane dane

1. Klient może przeglądać Sklep Internetowy bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień punktu B poniżej [Dane zbierane automatycznie].

A. Dane w celu realizacji Zamówienia

1. Zgodnie z Regulaminem warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest m.in. podanie danych Klienta. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Klienta, gdyż Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Klientem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży,

2. Sprzedawca zbieraj następujące dane Klienta: imiona i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP (w szczególności w przypadku przedsiębiorców w celu wystawienia faktury VAT), adres e-mail, telefon kontaktowy, adres Dostawy Towaru.

3. Sprzedający zbiera dane Klienta w celu zawarcia z nim Umowy Sprzedaży, jak również w związku z jej wykonywaniem.

4. Rejestracja Konta wymaga od Klienta podania adresu e-mail oraz Hasła zabezpieczającego Konto. W Haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków. 5. Adres e-mail i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Klienta.

B. Dane zbierane automatycznie

1. Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć Klienta. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz system Web Beacon.

2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Klienta podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego.

2.1. Pliki cookies zapamiętują preferencje Klienta, co umożliwia m.in.: a) podnoszenie jakości Usługi, b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów, c) tworzenie statystyk oglądalności, d) śledzenie preferencji Klienta, e) utrzymywania sesji zalogowanego Klienta.

2.2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.

2.3. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.

2.4. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.

2.5. Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.

2.6. Sprzedajacy uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

3. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Sklepu Internetowego oraz danych demograficznych Klientów, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

3.1. Klient, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

4. Web Beacon, o którym mowa w pkt. 1, to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności Klienta na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy treści wysyłanych przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej, kiedy wiadomość zawierająca plik Web Beacon jest otwarta.

5. Klient, który nie wyraża zgody na działanie pliku Web Beacon powinien zastosować blokadę plików cookies. Wskutek blokady plików cookies Klient będzie traktowany jako Klient anonimowy, czyli taki któremu nie można przyporządkować żadnych preferencji, cech itp.

III. Wykorzystanie danych

1. Dane podane przez Klienta, Sprzedający wykorzystują do:

a) realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży,

b) przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Klientów,

c) dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego,

d) prowadzenia działań marketingowych.

2. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji o promocjach, zniżkach i produktach, poprzez zaakceptowanie właściwej Klauzuli, dane klienta ( e-mail) będę zbierane, przetwarzanie i wykorzystywane przez sprzedawcę w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów i innych działań marketingowych.

3. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów w Sklepie Internetowym, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości Sklepu Internetowego oraz do celów wskazanych w pkt. II.B, powyżej.

4. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Klientów zamieszczających komentarze w ramach forum, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego.

5. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta z pracownikiem/konsultantem Sprzedającego, w tym poprzez Infolinię, , są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z Klientem i udzielenia pomocy Klientowi.

6. Sprzedwaca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Klientów odwiedzających Sklep Internetowy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Sklep Internetowy notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego.

7. Klient może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez wysłanie maila z taką informacją, lub telefonicznie.

8. W przypadku założenia w przyszłości indywidualnego konta w sklepie internetowym takakarma.waw.pl, historia dokonywanych zakupów będzie dostępna dla Klienta w utworzonym Koncie, zaś identyfikacja klienta nastąpi na podstawie adresu e-mail.

IV. Przekazywanie danych osobowych. Powierzenie i Udostępnienie danych

1. Sprzedający powierza przetwarzanie danych osobowych Klientów lub innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi hostingu, administracji strony internetowej, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, a także powierzenie danych może nastąpić powierzane m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym.

2. Sprzedający, lub podmiot trzeci z którym Klient zawiera umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar udostępnia dane Klienta Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych („GIODO”) oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.

V. Prawo dostępu do danych osobowych

1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Z chwilą zaakceptowania przez Klienta Zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia Zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.

3. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu adresu e-mail oraz Hasła. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

VI. Zabezpieczenie danych osobowych

1. Sprzedający oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.

3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.

4. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Klienta naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

5. Komunikacja pomiędzy Klientem, a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep Internetowy. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Klienta jest kodowana, a następnie dekodowana.

VII. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub produktów innych podmiotów niż Sprzedający, które zostały zamieszczone w Sklepie Internetowym komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu celu handlowego.

2. Sprzedający nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów, skutkiem których Sprzedający przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu Internetowego.

VIII. Sieć społecznościowa

1. W Serwisie znajdują się odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych jak np. Facebook, Twiter („Social Plugins”).

2. Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych, a następnie przeglądarka Klienta połączy Klienta bezpośrednio z tym serwisem.

3. Jeśli podczas wizyty w Serwisie Klient kliknie na wybrany link, dochodzi do przekazania jego danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Sklepu Internetowego Klient kliknie na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem konta Klienta może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu Sklepu Internetowego oraz zapisania tego faktu na koncie Klienta w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.

4. Przekazywane informacje to najczęściej tak zwany profil publiczny zgodnie z definicją portalu społecznościowego, którego wtyczkę Klient kliknie podczas odwiedzin Sklepu Internetowego. Komentarz opublikowany na stronach Sklepu Internetowego przy użyciu wtyczki społecznościowej będzie dostępny publicznie. Na przykład, jeżeli Klient opublikuje komentarz za pomocą wtyczki komentarzy serwisu Facebook, zdarzenie to będzie publiczne i każdy będzie mieć do niego dostęp.

5. Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności Klientów i które Klienci znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

IX. Kontakt

1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Sprzedającego wskazany w Regulaminie Sklepu Internetowego.

2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

3. Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w przypadku zaistnienia:

(a) okoliczności Siły Wyższej,

(b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,

(c) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie
treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków.

Sprzedawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedawcy przez Klienta. Sprzedający powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Polityki Prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedawcy przez Klienta (wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Klienta). Użytkownicy i Kupujący będą związani postanowieniami nowej Polityki Prywatności, o ile nie wypowiedzą Polityki Prywatności w terminie trzydzieści (30) dni od dnia ich powiadomienia o zmianie Polityki Prywatności. Zmiana Polityki Prywatności, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki Prywatności oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Polityki Prywatności.