• Zwroty i reklamacje

Reklamacje

W sytuacji, gdy otrzymany towar okaże się wadliwy, możesz skorzystać z następujących uprawnień:- zgłoszenie wady jako świadczenia gwarancyjnego bezpośrednio do serwisu gwaranta (producent, importer) lub bezpośrednio do sprzedającego (procedura reklamacyjna);- zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, zgłoszenie niezgodności towaru z umową (procedura reklamacyjna);- na podstawie Kodeksu Cywilnego – zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi.

W każdym przypadku zgłoszenia reklamacji Sprzedającemu należy wysłać inforamcję mailową na adres sklep@takakarma.waw.pl  W przypadku uruchomienia dowolnej procedury reklamacyjnej transport reklamowanych towarów odbywa się na koszt i zlecenie Sprzedającego, za pośrednictwem firmy kurierskiej. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem. Do reklamowanego towaru należy dołączyć komplet akcesoriów oraz kartę gwarancyjną. Reklamacje związane z usługami online (niewłaściwe towary znajdujące się w koszyku lub nieprawidłowo naliczone koszty dostawy towarów) można składać mailowo na adres sklep@takakarma.waw.pl lub dzwoniąc pod nr 507145112. Zwrotów towarów można dokonywać tylko i wyłącznie na adres: 

Taka karma
ul. Wacława Tokarza 1 kl 1
03-379 Warszawa

 

Zwroty

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący osobą fizyczną nabywającą Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (liczone od dnia wydania rzeczy lub zawarcia umowy na wykonanie usługi). Stosowne oświadczenie może zostać złożone poprzez przesłanie go w sposób pisemny na adres:

Taka karma
ul. Wacława Tokarza 1 kl 1
03-379 Warszawa,

lub drogą mailową na adres sklep@takakarma.waw.pl

Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy nie może nosić innych śladów użytkowania niż zgodne ze zwykłym zarządem rzeczą. W celu dokonania zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Towar oraz dostarczyć na własny koszt ( prosimy o dołączenie oryginału oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz kopii dowodu zakupu lub innego dokumentu wskazującego na nabycie Towaru przez Kupującego) na adres: Taka karma
ul. Wacława Tokarza 1 kl 1, 03-379 Warszawa. Koszt zwrotny dostawy towaru obciąża Kupującego, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sprzedawcę świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego.

W sytuacji, gdy zwracany towar zostanie zwrócony uszkodzony, niekompletny lub noszący znamiona użytkowania wychodzącego poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Kupującego odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedawca przekaże należność na rachunek bankowy Kupującego, wystawi fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.

Poniżej przykłądowy formularz zwrotu do pobrania

-wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy kliknij, aby pobrać

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. („Rozporządzenie”)  w sprawie możliwości rozwiazywania sporów konsumenckich pozasądowymi metodami, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:https://ec.europa.eu/consumers/odr/.